numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Fakt ten będzie skutkował naliczeniem kar umownych przez MPWiK Wrocław na rzecz ZGK Czernica Sp. z o.o., co w konsekwencji będzie obciążało finansowo mieszkańców naszej gminy.
Przypominamy, że odprowadzanie ścieków o składzie innym niż socjalno-bytowe jest ZABRONIONE i po wykryciu sprawcy będzie skutkowało rozwiązaniem umowy na odbiór ścieków i wszczęciu procedury karnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549).

ZGK Czernica Sp. z o.o. apeluje, aby wszystkie ewentualne informacje pozwalające wykryć proceder i sprawcę odprowadzania ścieków przemysłowych do naszej kanalizacji gminnej, były przekazywane do biura ZGK Czernica.
Z góry dziękujemy za pomoc w powstrzymaniu nielegalnych działań. Spółka podjęła już stosowne kroki prawne.