numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Podaj odczyt

Instrukcja

W celu prawidłowego podania odczytu
licznika/ów prosimy wypełnić pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
Pola te są polami wymaganymi do skutecznego przekazania odczytu drogą Internetową.

UWAGA:

Samodzielnie odczyt wodomierza można podać również:

– telefonicznie: 71/ 889 14 20
– e-mailem: biuro@zgkczernica.pl
– osobiście w biurze ZGK Czernica 


Data odczytu*
Wodomierz główny nr 1
Wodomierz główny nr 2
Podlicznik nr 1
Podlicznik nr 2

Deklaracja dostępności strony głównej Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada mapy
 • na stronie nie działają standardowe klawisze skrótów
 • brak opisów zdjęć i tekstu alternatywnego
 • tekst elementów slidera na pierwszej stronie nie jest obsługiwany przez czytniki
 • brak modułu wyszukiwarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny opierając się o wyniki uzyskane za pomocą walidatorów ze stron:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes ZGK Czernica Sp. z o. o.
 • E-mail: biuro@zgkczernica.pl
 • Telefon: (71) 889 14 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes ZGK Czernica Sp. z o. o.
 • Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica. Sp.z o.o
  ul. Wrocławska 111
  55-003 Ratowice
 • E-mail: biuro@zgkczernica.pl
 • Telefon: (71) 889 14 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ZGK Czernica posiada jedno wejście główne do budynku prowadzące wprost z parkingu. Na parkingu jest wyodrębnione miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa klientów znajduje się na I piętrze budynku, gdzie prowadzą schody z poręczą. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem do budynku umieszczony jest dzwonek dla osób, które nie mogą poruszać się po schodach. W przypadku jego wykorzystania, w celu udzielenia informacji schodzi oddelegowany pracownik .
 • Przy wejściu do budynku zamontowana jest skrzynka na pozostawienie dokumentów.
 • Do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

Fundusze europejskie

Nazwa projektu: ‘’Wdrożenie e-usług na terenie gminy Czernica przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. „

Cel projektu : Możliwość korzystania z usług oferowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. przez mieszkańców gminy Czernica za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych

Planowane efekty : ułatwienie obsługi klientów ZGK Czernica

Wartość Projektu : 4 384 567,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich :3 077 462,61 zł