numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

1. Regulaminy, Uchwały, Zarządzenia, Wytyczne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Czernica  wprowadzony Uchwałą nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 15 września 2021 r.  opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 15 września 2021 r., zmieniony Uchwałą nr XXX/312/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 27 października 2021 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 28 października 2021 r.

Regulamin Organizacyjny ZGK Czernica Sp. z o.o.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Uchwała nr 8/X/2023 z dnia 7 czerwca 2023r. Zarządu Zakładu Gospodarki  Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach w sprawie ustalenia Cennika usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.  

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 021.02.2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z dnia 08.01.2020r. w sprawie ustalenia ceny za 1m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim.

Zarządzenie nr 021.12.SP.2017 w sprawie ustalenia wytycznych do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czernica.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Załącznik nr 1 do Wytycznych – dobór średnicy wodomierza. 

Zarządzenie nr 021.02.2021 Prezesa Zarządu ZGK Czernica Sp.zo.o z dnia 01.04.2021r w sprawie wprowadzenia REGULAMINU udzielania zamówień o wartości poniżej 130 00 złotych oraz zamówień sektorowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o w Ratowicach

2. Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci

Wniosek nr 1- WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI  o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

Wniosek nr 2- WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI dla jednego budynku jednorodzinnego lub w zabudowie zagrodowej

Wniosek nr 2A- WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI dla pozostałych obiektów (wielorodzinny, usługowy, produkcyjny, osiedle mieszkaniowe, rozbudowa sieci itp.)

Wniosek nr 3- POWIADOMIENIE o terminie wykonania przyłącza

Wniosek nr 4- WNIOSEK O ODBIÓR PRZYŁACZA

Wniosek nr 4(B)- WNIOSEK O WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO SIECI NA CZAS BUDOWY

Wniosek nr 6- WNIOSEK O WYDANIE WYTYCZNYCH do koncepcji rozbudowy sieci

Wniosek nr 7- POWIADOMIENIE O TERMINIE WYKONANIA SIECI wodociągowej / kanalizacyjnej

Wniosek nr 8- WNIOSEK O ODBIÓR SIECI

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wniosek o uzgodnienie projektu

Wniosek nr 12 – WNIOSEK O PRZENIESIENIE WODOMIERZA

3. Wnioski na usługi odpłatne ZGK Czernica Sp. z o.o.

Wniosek nr 5- WNIOSEK O ZGODĘ NA PODLICZNIK – do wody bezpowrotnie zużytej

Wniosek nr 9- ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI odpłatnej

Wniosek nr 13- POWIADOMIENIE O ZERWANEJ PLOMBIE I KONIECZNOŚCI PONOWNEGO PLOMBOWANIA

4. Wnioski dotyczące umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Wniosek nr 10- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Wniosek nr 11- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Formularz akceptacji E-FAKTURY

Formularz wycofania zgody o E-FAKTURY

Formularz zmiany adresu e-mail