numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

1. Regulaminy, Uchwały, Zarządzenia, Wytyczne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Czernica wprowadzony Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 25 stycznia 2019 r.  opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 5 lutego 2019 r.

Regulamin Organizacyjny ZGK Czernica Sp. z o.o.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Zarządzenie Nr 021.03.2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 021.08.2017 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica z dnia 08.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK Czernica Sp. z o.o.

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wojnowicach wprowadzona na podstawie uchwały nr XVII/132/2016 Rady Gminy Czarnica z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 021.02.2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z dnia 08.01.2020r. w sprawie ustalenia ceny za 1m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim.

Zarządzenie nr 021.12.SP.2017 w sprawie ustalenia wytycznych do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czernica.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Załącznik nr 1 do Wytycznych – dobór średnicy wodomierza. 

2. Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci

 Wniosek o wydanie informacji o zapewnieniu dostawy wody i/lub odbioru ścieków

 Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków oraz  warunków technicznych przyłączenia do sieci

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3)

 Wniosek o uzgodnienie projektu

Powiadomienie o terminie wykonania przyłącza

 Wniosek o montaż wodomierza i/lub włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (na czas budowy)

 Wniosek o odbiór przyłącza

 Wniosek o wydanie wytycznych do koncepcji rozbudowy sieci

Powiadomienie o terminie wykonania sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Wniosek o odbiór końcowy sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

3. Wnioski na usługi odpłatne ZGK Czernica Sp. z o.o.

Wniosek o zgodę na podlicznik – do wody bezpowrotnie zużytej

Zlecenie wykonania usługi odpłatnej

4. Wnioski dotyczące umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę / odprowadzanie ścieków

Formularz akceptacji E-FAKTURY

Formularz wycofania zgody o E-FAKTURY

Formularz zmiany adresu e-mail