numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

O nas

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2017 roku w wyniku przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 481 700,00 zł i 100% udziałów posiada Gmina Czernica, która jest właścicielem.

ZGK Czernica Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – numer KRS: 0000676519. 

NIP:8961559770;   REGON: 366610918

Przedmiot działania Spółki:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

  •  roboty związane z budową dróg i autostrad,

  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,przygotowanie terenu pod budowę, 

  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

  •  transport rurociągowy pozostałych towarów,

  •  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Specyfikacja działalności

Do naszych głównych zadań należy dostawa wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Czernica. 
Nadzorujemy Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, z której woda dostarczana jest dla wszystkich mieszkańców gminy oraz Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków.

Obecnie zakład obsługuje około 8700 odbiorców usług, eksploatuje ponad 218 km sieci wodociągowej i ponad 190 km sieci kanalizacyjnej. Pod ciągłą obsługą i nadzorem znajduje się ponad 113 przepompowni ścieków.

Dodatkowo do zadań Zakładu należy administracja cmentarzami komunalnymi w Wojnowicach i Kamieńcu Wrocławskim oraz utrzymanie porządku i zieleni w ramach umowy zawartej z Gminą Czernica.