numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Procedura uzyskania zgody na podlicznik (wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą).

 1. Złożenie wniosku o „zgodę na podlicznik”-WNIOSEK NR 5

 2. Wykonanie instalacji podlicznikowej zgodnie z wytycznymi w otrzymanym od ZGK Czernica piśmie „Zgoda na podlicznik”.

 3. Zakup przez Odbiorcę wodomierza (podlicznika) o parametrach DN15 i Q3=1,6 m3/h,

 4. Złożenie wniosku „zlecenia wykonania usługi” ze wskazaniem rodzaju usługi „plombowanie podlicznika”.

 5. Ustalenie przez pracownika ZGK Czernica telefonicznie lub w momencie składania wniosku terminu plombowania podlicznika.

 6. Plombowanie podlicznika przez pracownika ZGK Czernica i wprowadzenie podlicznika do sytemu ze stanem na dzień plombowania.

Procedura legalizacji podlicznika (po upływie okresu legalizacji).

Własna wymiana podlicznika przez Odbiorcę – konieczność zerwania plomby i zlecenie ponownego plombowaniaWNIOSEK NR 13:

 1. Zakup przez Odbiorcę wodomierza (podlicznika) o parametrach DN15 i Q3=1,6 m3/h.

 2. Złożenie wniosku „powiadomienie o zerwanej plombie…”, gdzie Odbiorca podaje stan i numer wodomierza na dzień demontażu (rozplombowania).

 3. Ustalenie przez pracownika ZGK Czernica telefonicznie lub w momencie składania wniosku terminu plombowania nowego podlicznika.

 4. Odbiorca własnym staraniem demontuje i zachowuje dotychczasowy wodomierz (w celu rozliczenia) oraz montuje wodomierz z ważną legalizacją. Zaleca się aby przed zleceniem plombowania sprawdzić szczelność połączeń poprzez odkręcenie wody i puszczenie przez podlicznik. 

 5. Plombowanie podlicznika przez pracownika ZGK Czernica i wprowadzenie podlicznika do sytemu ze stanem na dzień plombowania.

Zlecenie Odbiorcy na wymianę podlicznika do ZGK Czernica wraz z plombowaniem –WNIOSEK NR 9

 1. Zakup przez Odbiorcę wodomierza (podlicznika) o parametrach DN15 i Q3=1,6 m3/h.

 2. Złożenie wniosku „zlecenie usługi odpłatnej”, ze wskazaniem rodzaju usługi „Plombowanie i wymiana podlicznika, z wodomierzem klienta, bez ingerencji w instalację”.

 3. Ustalenie przez pracownika ZGK Czernica telefonicznie lub w momencie składania wniosku terminu wymiany i plombowania nowego podlicznika.

 4. Montaż i plombowanie nowego podlicznika przez pracownika ZGK Czernica. Wprowadzenie podlicznika do sytemu ze stanem na dzień plombowania.

ZGK Czernica zastrzega możliwość odmowy plombowania podlicznika jeśli instalacja podlicznikowa nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom i wytycznym montażu. Wówczas plombowanie będzie możliwe po dostosowaniu przez Odbiorcę instalacji do obowiązujących przepisów bądź wytycznych ZGK Czernica sp. z o.o.

Stwierdzenie przez ZGK Czernica użytkowania instalacji podlicznikowej niezgodnie z warunkami ZGK Czernica, skutkować będzie zaprzestaniem rozliczania wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej i konieczności uzyskania ponownej zgody.