numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Taryfa opłat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2021r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., która obowiązuje przez 3 lata.

W związku z powyższym z dniem 03.01.2023r. obowiązywać będzie nowa stawka taryfowa dla świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. usług.

 

Taryfy za dostawę wody  obowiązujące na terenie gminy Czernica
od dnia 3 stycznia 2023 r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Jednostka miary

GRUPA 1
Gospodarstwa domowe korzystające z e-faktury

cena za dostarczoną wodę

3,85

4,16

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,76

2,98

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 2
Gospodarstwa domowe korzystające z poczty tradycyjnej

cena za dostarczoną wodę

3,85

4,16

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

3,15

3,40

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 3
Pozostali odbiorcy korzystający z e-faktury

cena za dostarczoną wodę

3,85

4,16

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,76

2,98

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 4
Pozostali odbiorcy korzystający z poczty tradycyjnej

cena za dostarczoną wodę

3,85

4,16

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

3,15

3,40

zł / odbiorcę / m-c

Taryfy za odprowadzanie ścieków  obowiązujące na terenie gminy Czernica
od dnia 3 stycznia 2023 r.:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto    
z VAT 8%

Jednostka miary

GRUPA 1
Gospodarstwa domowe

cena za odprowadzone ścieki

11,04

11,92

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,60

2,81

zł / odbiorcę / m-c

GRUPA 2 
Pozostali odbiorcy

cena za odprowadzone ścieki

11,04

11,92

zł / m3

stawka opłaty abonamentowej

2,60

2,81

zł / odbiorcę / m-c


DECYZJA – WODY POLSKIE

Cennik usług ZGK Czernica Sp. z o.o.

 L.P. Rodzaj usługi Cena netto [zł] Jednostka
1

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego bez zdalnego odczytu z przyczyn niezależnych
od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
  średnica wodomierza dn 15-20

–  średnica wodomierza powyżej dn 20

250,00

-wycena indywidualna

usł.
2

Wymiana i plombowanie elementów wodomierza głównego z odczytem zdalnym z przyczyn niezależnych od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
  nowy wodomierz i nowa nakładka zdalnego odczytu

– nowy wodomierz i przełożenie istniejącej nakładki zdalnego odczytu

–  istniejący wodomierz i nowa nakłądka zdalnego odczytu

 

600,00

300,00

450,00

usł.
3Plombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od
ZGK Czernica Sp. z o.o.
90,00usł.
4

Plombowanie i wymiana podlicznika z wodomierzem klienta, bez ingerencji w instalację

140,00usł.
5

Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym:

-bez ingerencji w instalację- średnica do dn25

– z ingerencją w instalację- średnica do dn25

– średnica powyżej dn25
200,00

-wycena indywidualna

-wycena indywidualna
usł.
6Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zasuwie odbiorcy usług120,00usł.
7Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych400,00usł.
8Przywrócenie odbioru ścieków na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych400,00usł.
9

Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, z koniecznością prowadzenia prac ziemnych :
– bez odtworzenia nawierzchni

– z odtworzeniem nawierzchni

 

1600,00

-wycena indywidualna

usł.
10 Praca ciągnika z przyczepą 1) 150,00 godz.
11 Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub płozową 1) 250,00 godz.
12 Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) 250,00godz.
13 Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) 190,00 godz.
14 Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3 1) 300,00 godz.
15 Praca koparko-spycharki 1) 160,00 godz.
 16

 

Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów1)   

– usługa wykonywana po godz. 15 i w dni wolne od pracy

 

Uwaga: brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących o stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150 zł

590 zł

wzrost stawki o 50%

 

 godz.
17 Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1) 350,00 godz.
18 Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1) 300,00 godz.
19 Usługa transportowa samochodem typu furgon 15,00  km
20 Usługa koszenia kosami spalinowymi trawy bez zbierania trawy – 1 pracownik 40,00 godz.
21 Usługa koszenia kosiarkami spalinowymi z koszem wraz z wywozem trawy – 1 pracownik 50,00godz.
22 kontrola kanalizacji sanitarnej za pomocą agregatu dymotwórczego  180,00 godz.
23 Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej  260,00 usł.
24

Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan/ zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż):

– punktowe- maks. 1 arkusz do formatu do A3, skala 1:500

– liniowe

 

 

100,00

300,00

1 arkusz

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Uwaga:  Usługi odpłatne ZGK Czernica Sp. z o.o. uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

1)     opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,

Opłaty - cmentarz

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.117.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 14 grudnia 2021 r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 0050.117.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie ustalenia wysokości opłat

Zarządzenie nr 0050.118.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2021 r