numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Taryfa opłat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., która obowiązuje przez 3 lata.

W związku z powyższym z dniem 01.06.2020r. obowiązywać będzie nowa stawka taryfowa dla świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. usług.

Taryfy za dostawę wody  obowiązujące na terenie gminy Czernica od dnia 1 czerwca 2020 r.:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto [zł]  Jednostka
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług na terenie Gminy Czernica 3,38 m3
2. Opłata abonamentowa z tytułu dostawy wody 7,77 kwartał

Taryfy za odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Czernica od dnia 1 czerwca 2020 r.:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto [zł] Jednostka
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług na terenie Gminy Czernica 10,21 m3
2. Opłata abonamentowa z tytułu odprowadzania ścieków 6,36 kwartał
Do podanych cen netto dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami wynosi 8%.


DECYZJA – WODY POLSKIE

Cennik usług ZGK Czernica Sp. z o.o.

 L.P. Rodzaj usługi Cena netto [zł] Jednostka
1

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych
od ZGK Czernica Sp. z o.o.:
  średnica wodomierza dn 15-20

–  średnica wodomierza powyżej dn 20

160,00 

-wycena indywidualna

usł.
2Plombowanie lub rozplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika z przyczyn niezależnych od
ZGK Czernica Sp. z o.o.
70,00usł.
3

Wymiana zaworu (głowicy) przy wodomierzu głównym:

-średnica do dn25

– średnica powyżej dn25

80,00

-wycena indywidualna

usł.
4Demontaż wodomierza głównego na zlecenie odbiorcy usług80,00usł.
5Zamknięcie/ powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie odbiorcy usług (dotyczy klientów posiadających zasuwki na przyłączach)100,00usł.
6Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, bez prowadzenia prac ziemnych300,00usł.
7

Przywrócenie dostawy wody na zlecenie odbiorcy usług, po uregulowaniu zadłużenia, z koniecznością prowadzenia prac ziemnych : 
– bez odtworzenia nawierzchni

– z odtworzeniem nawierzchni

1300,00

-wycena indywidualna

usł.
8 Praca ciągnika z przyczepą 1)  110,00 godz.
9 Praca ciągnika z kosiarką rotacyjną lub płozową 1) 120,00 godz.
10 Praca ciągnika z kosiarką bijakową lub hydrauliczną na ramieniu 1) 130,00godz.
11 Praca ciągnika z rozdrabniarką do gałęzi 1) 120,00 godz.
12 Praca ciągnika z beczką asenizacyjną 6m3 1) 120,00 godz.
13 Praca koparko-spycharki 1) 130,00 godz.
 14

 Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną samochodem z funkcją odzysku wody z zagospodarowaniem odpadów1)   

– usługa wykonywana po godz. 15 i w dni wolne od pracy

Uwaga: brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących o stronie klienta skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 150 zł

500 zł

wzrost stawki o 50%

 

 godz.
15 Praca samochodu z zabudową asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania przykanalików 1) 200,00 godz.
16 Praca urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanałów sanitarnych 1) 180,00 godz.
17 Usługa transportowa samochodem typu furgon 10,00  km
18 Wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Czernica 2) 16,66 m3
19 Usługa koszenia kosami spalinowymi bez zbierania trawy – 1 pracownik 25,00 godz.
20 Usługa koszenia kosiarkami spalinowymi z mulczowaniem 30,00godz. 
21 kontrola kanalizacji sanitarnej za pomocą agregatu dymotwórczego 3) 180,00 godz.
22 Nawiercenie przyłącza siodłowego na sieci kanalizacji sanitarnej 4) 260,00 usł.
23

Uzgodnienia branżowe (lokalizacja infrastruktury wod.-kan/ zaopiniowanie koncepcji i projektów innych branż):

– format do A3

– format niestandardowy

 

80,00

120,00

1 arkusz

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Uwaga:  Pozycje 1-22 uwzględniają pracę operatorów ZGK Czernica Sp. z o.o.

Objaśnienia: 

1)     opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu od momentu wyjazdu z bazy do jego powrotu,
2)     przy ilości mniejszej niż 4m3, opłata będzie liczona jak za 4m3
3)
     praca urządzenia możliwa przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
4)     po stronie Inwestora materiał (siodło zgodne z warunkami tech.) oraz wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu.   

Opłaty - cmentarz

Podstawa: Zarządzenie nr 0050.78.2017 Wójta Gminy czernica z dnia 4 lipca 2017r.

L.p.Opis Rodzaj Opłata [zł]
1udostępnienie na okres 20 lat miejsca na grób ziemny:

a) jednomiejscowy duży

b) jednomiejscowy mały

c) dwumiejscowy

d) urnowy

200 zł

100 zł

400 zł

100 zł

2udostępnienie na okres 20 lat miejsca na grób murowany:

a) jednomiejscowy duży

b) jednomiejscowy mały

c) dwumiejscowy

d) wielomiejscowy

e) urnowy

500 zł

200 zł

800 zł

1000 zł

300 zł

3rezerwacja na okres 20 lat miejsca na grób ziemny:

a) jednomiejscowy duży

b) dwumiejscowy

c) urnowy

300 zł

500 zł

300 zł

4rezerwacja na okres 20 lat miejsca na grób murowany:

a) jednomiejscowy duży

b) dwumiejscowy

c) wielomiejscowy

d) urnowy

500 zł

800 zł

1000 zł

500 zł

5dokonanie dochówku ciała bądź urny  100 zł
6wjazd na cmentarz  100 zł
7 skorzystanie z kaplicy cmentarnej  100 zł
8opłata za czynności administracyjne związane ze zmianą dysponenta grobu lub przekształceniem rodzaju miejsca grzebalnego 50 zł