numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Polityka bezpieczeństwa RODO

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, przedstawiamy następujące informacje:

Spis treści:
 1. Administrator danych.
 2. Bezpieczeństwo.
 3. Przetwarzanie.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
 5. Okres przetwarzania danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.
 7. Przysługujące prawa.
 8. Zmiany w polityce bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Kontakt w sprawie danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. siedzibą w Ratowicach, ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice, (zwany dalej ZGK Czernica). Za „dane osobowe” uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

2. Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

3. Przetwarzanie

Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając z naszych usług, tj.:
 • Osoby kontaktujące się z nami – zbieramy dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi. Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe.
 • Klienci – w celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
 • Współpracownicy w tym podwykonawcy – zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania usług, jak również świadczenia usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. 
 • Kontakty biznesowe – zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy. 
Jako Administrator danych ZGK Czernica nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
 • Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a ZGK Czernica i/lub konieczność podjęcia takich działań w celu zawarcia takiej umowy.
 • Realizacja obowiązków ZGK Czernica wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, rozpatrzenia wniosku lub wykonania usługi.  Konsekwencją niepodania danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie odmowa realizacji umowy lub wstrzymanie się wykonaniem wnioskowanych czynności.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres zawartej umowy, rozpatrywania wniosku, realizowanej usługi i innych działań przeprowadzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także po zakończeniu wyżej wymienionych czynności, w celach:  
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego,
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów oraz dostaw i sprzedaży towarów lub usług,
 • Zapobiegania oszustwom i nadużyciom,
 • Do celów archiwizacyjnych oraz statystycznych.

6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Państwa dane mogą być przekazywane:

 

 • Podmiotom współpracującym, świadczącym usługi na rzecz ZGK Czernica związane z bieżącą działalnością;
 • Podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT;
 • Organom nadzorczym i publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

Jako Administrator danych nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.
 • Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do uzyskania kopii danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z w/w. praw, prosimy wysłać e-mail na adres biuro@zgkczernica.pl.   Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

8. Zmiany w polityce bezpieczeństwa danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości. 

9. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Bezpieczeństwa i przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@zgkczernica.pl.