numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

W związku z obowiązkami spoczywającymi na Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, ZGK Czernica Sp. z o.o. będzie przeprowadzać regularne kontrole zakazu wprowadzenia wód opadowych (deszczówki) do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, art. 9 ust. 1 ustawy przewiduje zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, a ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł, tym razem już na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego (art. 28 ust. 4a ustawy). W konsekwencji, przedsiębiorstwo zawiadamia policję o popełnieniu przestępstwa na skutek naruszenia zakazu z art. 9 ust. 1 ustawy.