numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA Sp. z o.o.
POSZUKUJE PRACOWNIKA

na stanowisko:

pracownika gospodarczego

 I. Nazwa i adres pracodawcy: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 111

55-003 Ratowice

II. Forma zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy: 

Forma zatrudnienia:                   – umowa o pracę

Wymiar etatu:                          – cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    – Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków,

ul. Strachocińska 4, Kamieniec Wrocławski

 czynności wykonywane na terenie całej gminy Czernica

III. Określenie stanowiska: 

Do zadań na w/w stanowisku należy utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym koszenie i przycinanie, czynności gospodarczo-porządkowe, wykonywanie drobnych prac naprawczych przy drogach gminnych oraz prac ogólnobudowlanych na obiektach.

IV. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 • wykształcenie podstawowe, preferowane zawodowe,
 • zdolność do wykonywania prac ogólnobudowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3 m.

V.  Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

VI. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, a także dodatkowe uprawnienia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji o następującej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „REKRUTACJA- DG

na adres: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 111, Ratowice, 55-003 Czernica.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71 318-01-73 wew. 25 lub 71 301 40 87.

Prezes Zarządu

Adam Drzazga

KLAUZULA informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@zgkczernica.pl,
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę oraz BIP Gminy Czernica,
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach, gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.