numer
alarmowy

603 607 807

Po godzinach pracy zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o informuje, że taryfa obowiązująca w okresie od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. ulega na mocy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedłużeniu do dnia wejścia w życie nowej taryfy (Art. 24g ww. ustawy), a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.

Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.