Polityka prywatności

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2017 roku w wyniku przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 900 000,00 zł i 100% udziałów posiada Gmina Czernica, która jest właścicielem.

ZGK Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000676519.

Przedmiotem działania Spółki jest:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  • roboty związane z budową dróg i autrostad,
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  • transport rurociągowy pozostałych towarów,
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Specyfikacja działalności

Do naszych głównych zadań należy dostawa wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Czernica. 
Nadzorujemy Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, z której woda dostarczana jest dla wszystkich mieszkańców gminy oraz Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków.

Obecnie zakład obsługuje około 4800 odbiorców usług, eksploatuje ponad 186 km sieci wodociągowej i ponad 163 km sieci kanalizacyjnej. Pod ciągłą obsługą i nadzorem znajduje się 91 przepompowni ścieków.

Zajmujemy się równiez administrowaniem cmentarza komunalnego w Wojnowicach oraz utrzymaniem porządku i zieleni w ramach umowy zawartej z Gminą Czernica.